“วันเต่าทะเลโลก” (World Sea Turtle Day)

“วันเต่าทะเลโลก” (World Sea Turtle Day)ถูกกำหนดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ และให้ร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเล โดยปัจจุบัน พบว่าเต่าทะเลในประเทศไทยทั้ง 5 ชนิด เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทั้งหมด โดยเฉพาะเต่ามะเฟือง รองลงมา คือ เต่าหัวค้อน เต่าหญ้า เต่ากระ และเต่าตนุ ตามลำดับ เนื่องจากภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก “ปัญหาขยะพลาสติก” ที่ปนเปื้อนลงสู่ทะเล และเต่ากินเข้าไปเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นแมงกะพรุน ซึ่งเป็นอาหารหลักของเต่าทะเล ขยะพลาสติกเหล่านี้จะเข้าไปติดในระบบทางเดินอาหารของเต่าทะเล ทำให้ป่วยและตายในที่สุด มาร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเล “Beat Plastic Pollution รักษ์โลก ลดพลาสติก”

Read More