โครงการ (Health ID) รักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ผ่านระบบหมอพร้อม DID ณ ค่ายสฤษดิ์เสนา แหล่งชุมนุมนักรบพิเศษ รพศ.4