ประกาศ/คำสั่ง

ประกาศโรงพยาบาลวังทอง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม(แบบฟอร์ม 1)