ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๑,๐๗๕.๘๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wthosp.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๓๑-๑๐๗๑ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดพิษณุโลก ผ่านทางอีเมล์ phonnipa-inth@egp.moph.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ …………………………….. โดยจังหวัดพิษณุโลกจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.wthosp.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ……………………………………

Read More

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดพิษณุโลก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องรับสัญญาณเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

Read More

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป วงเงินงบประมาณ 970,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

Read More

ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องทันตกรรม จำนวน ๑ ห้อง (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องทันตกรรม จำนวน ๑ ห้อง (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๗,๒๔๗.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องทันตกรรม จำนวน ๑ ห้อง (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลวังทอง www.wthosp.moph.go.th โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาลวังทอง โดยเปิดเผยตัวตามช่องทาง ดังนี้๑. ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง เลขที่ ๔๙๑ หมู่ ๕ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐๒. โทรสาร ๐ ๕๕๓๑ ๑๑๔๐๓. E-Mail…

Read More

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียว จึงเห็นควรให้ดำเนินการประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ ต่อไป                      จังหวัดพิษณุโลก จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

Read More