ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียว จึงเห็นควรให้ดำเนินการประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ ต่อไป

                     จังหวัดพิษณุโลก จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว