ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวปีกนกพร้อมเบาะ เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง จำนวน ๔๕ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*