ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดพิษณุโลก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ 20 คัน (แบบเลขที่ 10920) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณทั้งสิ้น 2,907,900 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)