ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 971,075.80  บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wthosp.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5531 1071 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ

                     ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายังงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผ่านทางอีเมล์ phonnipa-inth@egp.moph.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 โดยจังหวัดพิษณุโลกจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.wthosp.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566