ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องผู้ป่วยนอกโรคทั่วไป (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๑,๐๗๕.๘๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน เจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wthosp.moph.go.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๓๑-๑๐๗๑ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

                     ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง จังหวัดพิษณุโลก ผ่านทางอีเมล์ phonnipa-inth@egp.moph.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยจังหวัดพิษณุโลกจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.wthosp.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖