ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องรับสัญญาณเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องรับสัญญาณเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

           ระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องรับสัญญาณเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล จำนวน ๑ ระบบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทย    จีแอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๕.๕๓