ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๒ กันยายน 2566
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงเห็นควรให้ดำเนินการประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ ต่อไป