ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องผ่าตัด จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องผ่าตัด จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน 2566

                    เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงเห็นควรให้ดำเนินการประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ ต่อไป