ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ระบบ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท พี.ซี.โอ.เอ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 5,997,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)