ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2