ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 880,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)