ร่าง ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวปีกนกพร้อมเบาะ เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง จำนวน ๔๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวปีกนกพร้อมเบาะ เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง จำนวน ๔๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวปีกนกพร้อมเบาะ เสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียงและถาดคร่อมเตียง จำนวน ๔๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซต์โรงพยาบาลวังทอง www.wthosp.moph.go.th โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาลวังทอง โดยเปิดเผยตัวตามช่องทาง ดังนี้
๑. ทางไปรษณีย์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง
เลขที่ ๔๙๑ หมู่ ๕ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐
๒. โทรสาร ๐ ๕๕๓๑ ๑๑๔๐
๓. E-Mail : phonnipa-inth@egp.moph.go.th

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*