ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จังหวัดพิษณุโลก ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องทันตกรรม จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณ 1,064,846.70 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์) จากเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70% ปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 603,220.83 บาท (หกแสนสามพันสองร้อยยี่สิบบาทแปดสิบสามสตางค์) และสมทบด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวังทอง เป็นเงิน 461,625.87 บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*