ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องผ่าตัด จำนวน ๑ ห้อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของห้องผ่าตัด จำนวน ๑ ห้อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงเห็นควรให้ดำเนินการประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๓ ต่อไป                      

จังหวัดพิษณุโลก จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *